Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Privacy statement

 

Privacy statement

1. Wie zijn wij?

www.westerstrafrechtadvocaten.nl is een website van Wester Strafrechtadvocaten.

Wester Strafrechtadvocaten hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze juridische diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw organisatie en functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alle hiervoor genoemde gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens.

Wij verzamelen ook gegevens van bezoekers van onze website www.westerstrafrechtadvocaten.nl om de bezoekersstromen op onze website te meten (zie ook onder nummer 7 ‘Gebruik van cookies’).

Wij zijn volgens de geldende privacyregels verplicht u te melden dat het door u verstrekken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze juridische diensten aan u te kunnen verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij doen dit alleen indien deze derde een dienst aan ons verleent (bijvoorbeeld het beheren van onze dossiers en urenregistratie). Wij sluiten met alle derden een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor directe marketing doeleinden van deze derden.

4. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

Wester Strafrechtadvocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de gegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij moeten dossiers gedurende 5 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Wester Strafrechtadvocaten handelt in strijd met de geldende privacyregels.

U kunt uw verzoeken richten aan Wester Strafrechtadvocaten: wester@westerstrafrechtadvocaten.nl

 

7. Gebruik van cookies

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website www.westerstrafrechtadvocaten.nl. Google Analytics registreert niet uw naam maar wel uw IP-adres. Om dit te kunnen doen plaatst Google Analytics vanaf de website cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Deze informatie wordt overgebracht naar de servers van Google in de VS. Google en al haar dochterondernemingen zijn gebonden aan het Privacy Shield. Voor deze analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacy verklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Wester Strafrechtadvocaten.

8. Aanpassen privacy verklaring

Wester Strafrechtadvocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

error: Content is protected !!